Syarat-syarat Penggunaan Umum

Syarat-syarat penggunaan

Syarat-syarat penggunaan ini (yang dikenali sebagai 'ToU'dalam sini selepas ini) membentuk dan mentadbir hubungan antara 'Pembekal' (didefinasikan di bawah) dan semua pihak yang mengakses Laman Web ini (ditakrifkan seperti di bawah) dan menggunakan fungsi-fungsi serta isi kandungannya dalam apa jua keadaan (dikenali sebagi 'Pelawat' dalam sini selepas ini).

Secara kolektif, Pembekal dan Pelawat akan dikenali sebagai 'Pihak'.

Umum

Penggunaan sebarang atau semua fungsi serta perkhidmatan yang diberikan oleh Pembekal di laman web FlashScore.com.my (dikenali sebagai 'Laman Web' dalam sini selepas ini) dan maklumat, bahan-bahan dan pautan dalamnya, adalah tertakluk kepada ToU seperti di bawah. Selain dipersetujui sebaliknya oleh Pembekal dalam cara bertulis, ToU tersebut membentuk segala hubungan di antara Pembekal dan Pelawat dalam penggunaan Laman Web termasuk sebarang atau semua fungsi yang ditawarkan oleh Laman Web tersebut.

Pelawat mempunyai kewajipan untuk membaca dengan teliti dan memahami ToU tersebut sebelum menggunakan Laman Web ini. Pelawat yang sudah melihat Laman Web ini akan dianggap telah membaca, memahami dan mempersetujui untuk diikat oleh ToU tersebut tanpa memerlukan tindakan lanjut.

Pembekal dengan ini mempunyai hak untuk menggantung, menambah, menamatkan, mengubah dan/atau membuat tambahan pada ToU dari masa ke masa sebagaimana yang difikirkan sesuai.

Pembekal mencadangkan Pelawat membaca dengan teliti kandungan muka surat ini dengan kerap. Dengan menggunakan Laman Web ini, Pelawat setuju untuk diikat dengan ToU, serta pengubahsuaian terbaru ke atasnya, tidak kira samaada Pelawat menyedari tentang pengubahsuaian itu.

Pembekal tidak mempunyai tanggungjawab untuk mengesahkan semua Pelawat menggunakan Laman Web ini berdasarkan ToU yang terbaru. Versi ToU yang efektif adalah yang dipaparkan di Laman Web ini.

Laman Web ini hanya boleh digunakan untuk tujuan yang sah. Penggunaan Laman Web ini untuk penghantaran, pengagihan, penerbitan atau penyimpanan sebarang bahan di atau melalui Laman Web yang melanggar sebarang undang-undang atau peraturan atau hak pihak ketiga adalah dilarang sama sekali. Ini termasuk (tidak terhad) penggunaan Laman Web ini atau penghantaran, pengagihan, penerbitan atau penyimpanan sebarang bahan di atau melalui Laman Web dalam perkara atau untuk tujuan yang melanggar hak cipta, tanda dagangan, rahsia perdagangan atau hak harta intelek lain, lucah atau berbahaya kepada kanak-kanak atau merupai suatu perbuatan menyalahi undang-undang atau gangguan, berunsur fitnah, melanggar mana-mana privasi atau undang-undang perlindungan data, penipuan atau melanggar mana-mana kawalan pertukaran atau undang-undang perjudian.

Sekiranya berlaku sebarang penyalahgunaan Laman Web ini, Pembekal mempunyai hak untuk untuk menutup atau menghalang Pelawat dari Laman Web dan menutup sebarang akaun yang didaftarkan di bawah nama Pelawat tersebut. Pembekal mengekalkan hak untuk membuat tuntutan mahkamah terhadap Pelawat dan mengikut budi bicara mutlaknya.

Perkhidmatan

Laman Web ini membekalkan laman yang interaktif dan aplikasi telefon bimbit/fungsi yang mengandungi maklumat sukan secara langsung dalam acara-acara sukan, skor sukan dalam masa nyata, keputusan akhir, jadual perlawanan, barisan pemain dan statistik sukan. Keputusan serta maklumat statistik lain yang terkandung dalam Laman Web ini mencerminkan maklumat yang diberikan oleh statistik sumber bebas lain (dari pihak ketiga) atau daripada usaha sendiri atau dari laman web rasmi yang lain. Ketika Pembekal berusaha sepenuhnya untuk mengemaskini kandungan dan keputusan perlawaanan atau maklumat lain yang dipaparkan di Laman Web dengan kerap, kami menasihati anda untuk memeriksa kali kedua maklumat dari Laman Web di sumber-sumber yang lain. Pembekal tidak akan bertanggungjawab ke atas penggunaan keputusan serta lain-lain maklumat dalam laman web ini oleh Pelawat.

Laman Web pihak ketiga

Pelawat mengakui bahawa sebarang hubungan yang dibuat dengan pihak ketiga selepas melayari Laman Web, sama ada secara sengaja atau tidak dan sebarang hasil selepas itu, sememangnya bebas daripada Pembekal dan Pembekal tidak bertanggungjawab untuk mana-mana perjanjian atau jangkaan dan akibat lain yang berlaku selepas hubungan langsung atau tidak langsung tersebut.

Sebarang tuntutan atau pertikaian yang mungkin timbul antara Pelawat dan mana-mana pihak ketiga tidak akan melibatkan Pembekal.

Pihak-pihak ketiga, termasuk sebarang iklan pihak ketiga di Laman Web tidak mempunyak akses kepada maklumat peribadi Pelawat dan sebarang maklumat lain yang diberi oleh Pelawat kepada Pembekal.

Kandungan A/V

Pembekal tidak bertanggungjawab untuk kandungan laman web luar yang boleh dilihat dari laman web ini. Semua kandungan video yang ada dalam Laman Web ini bukan dihoskan pada pelayan Pembekal mahupun diwujudkan atau dimuat naik ke pelayan tuan rumah oleh Pembekal.

Akaun tidak aktif

Jika Pelawat telah membuat akaun di Laman Web tetapi gagal mengaksesnya selama 60 hari, Pembekal berhak untuk menutup akaun tersebut yang berkuat kuasa serta merta tanpa memberi notis terlebih dahulu.

Harta Intelek

Tanpa kebenaran secara bertulis daripada Pembekal, Pelawat tidak dibenarkan untuk menyalin, mengubah suai, menyesuaikan, mengedar, menghantar, mempamerkan, mengeluarkan semula, memindah, memuat naik, memuat turun atau sebaliknya menggunakan atau mengubah mana-mana kandungan Laman Web ini.

Sebarang pelanggaran fasal yang dinyatakan di atas boleh terjumlah kepada pelanggaran hak harta intelek dalam Kesatuan Eropah dan undang-undang lain. Pembekal dan mana-mana pihak lain yang diberi kuasa bagi pihaknya berhak untuk mendapatkan ganti rugi penuh setakat yang dibenarkan oleh undang-undang terhadap mana-mana pihak yang melanggar peraturan ini secara langsung atau tidak.

Jenis Hubungan

ToU ini tidak bertujuan untuk mewujudkan mana-mana perkongsian, agensi atau usahasama di antara Pembekal dan Pelawat.

Pelanggaran Perjanjian

Sekiranya Pelawat gagal untuk mematuhi mana-mana fasal dalam ToU atau sekiranya Pembekal dengan munasabah mengesyaki bahawa Pelawat samaada secara langsung atau tidak gagal untuk mematuhi mana-mana fasal dalam ToU, Pembekal berhak, dan semua cara dalam peruntukannya, serta pada budi bicara mutlaknya, untuk menutup dan menghalang Pelawat daripada Laman Web dan menutup sebarang akaun yang didaftarkan atas nama Pelawat dan yang berkaitan dengannnya serta berhak untuk membuat tuntutan mahkamah terhadap Pelawat dan mengikut budi bicara mutlaknya.

Pematuhan Undang-undang

Pelawat dinasihatkan untuk mematuhi undang-undang yang berkuatkuasa di mana mereka bermastautin dan/atau tinggal dan/atau sekarang. Pembekal tidak bertanggungjawab untuk sebarang tindakan yang diambil oleh mana-mana pihak berkuasa terhadap mana-mana Pelawat yang berkaitan dengan penggunaan Laman Web ini.

Undang-undang & Forum dan / atau komuniti

Perjanjian ini ditadbir oleh dan ditafsirkan mengikut undang-undang negara Malta tanpa memberi kesan kepada konflik prinsip undang-undang. Pihak-pihak mengemukan kepada bidang kuasa ekslusif di negara Malta untuk penyelesaian mana-mana pertikaian yang timbul daripada Perjangian ini. Perjanjian ini tidak akan ditadbir oleh Konvensyen Bangsa-Bangsa Bersatu mengenai Kontrak bagi Penjualan Barang-Barang Antarabangsa, permohonan yang dikecualikan.

Tajuk

Tajuk adalah bertujuan untuk menjelaskan dan memudahkan bacaan ToU ini. Ia tidak bertujuan sebagai satu cara pentafsiran bagi kandungan perenggan yang mengikut setiap tajuk. Tajuk tidak bertujuan untuk mengikat Pembekal dalam apa juapun.

Pengecualian

Sebarang pengecualian daripada Pembekal untuk sebarang kesalahan oleh Pelawat untuk sebarang peruntukan ToU ini tidak akan dianggap sebagai pengecualian untuk kesalahan berikutnuya yang sama atau mana-mana peruntukan lain dalam ToU.

Penolak Tuntutan

Jaminan dan Perwakilan

Adalah dengan ini dinyatakan bahawa Pembekal tidak membuat perwakilan, sandaran atau jaminan (samaada tersurat atau tersirat) bahawa kandungan laman ini adalah tepat dan/atau sesuai untuk sebarang tujuan selain daripada jaminan yang tidak boleh dikecualikan di bawah undang-undang yang mengawal ToU ini.

Penggunaan Laman Web ini adalah risiko Pelawat sepenuhnya. Laman Web ini bukan laman perjudian. Pembekal Laman Web ini tidak menyediakan permainan atau perkhidmatan perjudian, oleh itu ia tidak memegang atau mengawal dana pemain dan ia tidak terlibat dalam sebarang transaksi perjudian. Kemungkinan pertaruhan yang dipaparkan dalam Laman Web ini adalah sebahagian daripada maklumat dan fungsi Laman Web ini.

Pembekal tidak menjamin bahawa semua fungsi yang disediakan oleh Laman Web ini adalah dibenarkan, dan bahawa operasinya akan memenuhi keperluan Pelawat dengan sepenuhnya, bahawa ia adalah sepenuhnya selamat dan dikecualikan dari kesilapan, bahawa ia dikemaskini secara kerap, bahawa apa-apa kecacatan perisian kerap diperbetulkan, bahawa ia akan beroperasi tanpa gangguan, bahawa Laman Web ini adalah bebas daripada virus atau pepijat, atau bahawa ia akan beroperasi secara berterusan, bahawa mereka adalah mencukupi, bahawa maklumat dan fungsi yang tersedia adalah boleh dipercayai, atau bahawa semua maklumat yang diperolehi dan fungsi digunakan pada Laman Web ini adalah mencukupi dan dipercayai. Mereka yang memilih untuk mengakses laman web ini berbuat demikian atas inisiatif sendiri dan bertanggungjawab untuk mematuhi undang-undang tempatan, jika dan setakat undang-undang tempatan yang berkenaan.

Laman Web ini mungkin mengandungi pautan dan rujukan ke laman web/iklan/isi kandungan pihak ketiga. Ini disediakan untuk kemudahan dan kepentingan Pelawat dan tidak membayangkan tanggungjawab dan kelulusan untuk, maklumat yang terkandung dalam laman-laman iklan/isi kandungan oleh Pembekal. Pembekal tidak memberi sebarang jaminan, samaada tersurat atau tersirat, tentang ketepatanm ketersediaan kandungan atau maklumat, teks atau grafik yang tidak berada di bawah domainnya. Pembekal belum menguji sebarang perisian yang terletak di laman web lain dan tidak membuat apa-apa representasi mengenai kualiti, keselamatan, kebolehpercayaan atau kesesuaian perisian tersebut.

Kerugian atau Kerosakan

Pembekal tidak bertanggungjawab untuk sebarang kerugian atau kerosakan, secara langsung atau tidak, yang dialami oleh Pelawat atau pihak ketiga akibat menggunakan Laman Web ni, termasuk tetapi tidak terhad kepada kerosakan yang disebabkan oleh kerugian komersial, kehilangan faedah, kerugian pada pendapatan yang dijangka, kemenangan atau keuntungan lain, gangguan perniagaan, kehilangan maklumat perdagangan, atau dari segi kewangan lain dan atau kerugian berturut-turut.

Pembekal tidak bertanggungjawab untuk kemenangan atau kerugian yang dialami di laman web pihak ketiga yang disebabkan oleh penggunaan maklumat yang dipaparkan di Laman Web ini.

Tanpa menghadkan keluasan untuk dua fasal terdahulu, tiada sebarang tanggungjawab diterima di bawah ini, antara lain, perkara-perkara berikut:
 1. kesalahan, salah cetak, salah tafsir, salah dengar, terjemahan yang salah, kesalahan ejaan, kesalahan dalam membaca, kesilapan transaksi, bencana teknikal, kesilapan dalam pendaftaran, kesilapan yang jelas, Force Majeure dan/atau kesalahan/kesilapan lain;
 2. melanggar peraturan yang ditetapkan oleh Pembekal;
 3. tindakan jenayah;
 4. nasihat, dalam apa jua cara, diberikan oleh Pembekal;
 5. tindakan undang-undang dan/atau cara penyelesaian lain;
 6. kerugian atau kerosakan yang dialami oleh Pelawat atau pihak ketiga akibat daripada penggunaan Laman Web ini, kandungannya atau sebarang pautan yang dicadangkan oleh Pembekal;
 7. kerugian atau kerosakan yang dialami oleh Pelawat atau pihak ketiga akibat daripada pengubahsuaian, penggantungan atau gangguan Laman Web ini;
 8. Penggunaan jenayah di Laman Web ini atau kandungannya oleh sesiapapun, dari segi kecacatan, atau sebarang factor yang bukan dalam kawalan kami;
 9. Sebarang penggunaan Laman Web ini akibat pihak ketiga mengakses kawasan peribadi yang memerlukan login dan kata laluan dengan menggunakan kata nama dan kata laluan Pelawat;
 10. Sebarang percanggahan dalam perkhidmatan, fungsi dan ciri-ciri lain yang ditawarkan di Laman Web ini akibat virus atau pepijat kerana ia berkaitan dengan semua parameter yang membentuk Laman Web ini, sebarang kerosakan, kos, perbelanjaan, kerugian, atau tuntutan akibat percanggahan yang dinyatakan;
 11. Sebarang perbuatan atau peninggalan oleh pembekal internet atau mana-mana pihak ketiga yang lain yang mempunyai kontrak dengan Pelawat untuk mempunyai akses ke Laman Web ini. Dalam kes tindakan undang-undang di Antara pembekal internet dan Pelawat, Pembekal tidak boleh menjadi pihak kepada saman tersebut dan tindakan undang-undang tersebut tidak akan memberi kesan kepada ToU ini;
 12. Sebarang tuntutan yang timbul akibat daripada kerosakan yang dilakukan oleh Pelawat akibat kandungan yang disiarkan oleh Pelawat lain atau pihak ketiga lain yang tidak diluluskan oleh Pembekal di Laman Web ini.

Dasar Privasi

Laman Web FlashScore.com.my (dikenali sebagai ‘Laman Web’ dalam sini selepas ini) menghormati privasi semua pihak yang melihat dan sebaliknya menggunakan sebaiknya Laman Web ini, dikenali sebagai ‘Pelawat’, dan bersungguh-sungguh untuk menjaga privasi mereka. Dari semasa ke semasa, dan hanya dengan kebenaran yang diberikan terlebih awal, Laman Web ini akan mengumpul dan menggunakan ‘Maklumat Persendirian’ (didefinasikan di bawah) yang berkaitan dengan Pelawatnya untuk memberikan mereka perkhidmatan yang dibekalkan Laman Web ini dan hanya untuk tujuan yang jelas dinyata di bawah.

Dasar Privasi ini mematuhai Konvensyen antarabangsa dan EU, seperti yang diubah dalam undang-undang Malta dalam Akta Perlindungan Data (Bab 440 undang-undang Malta), Pemprosesan Data Peribadi (Sektor Komunikasi Elektronik) Peraturan-Peraturan (Notis Perundangan 16 tahun 2003 termasuk pindaan kemudian), ia menerima pakai Syor 2/2001 Perkara 29 Perlindungan Data Parti Bekerja, yang diguna pakai pada 17 Mei 2001, mengenai keperluan minimum tertentu untuk mengumpul data peribadi dalam talian dan melaksanakan juga peraturan dan amalan lain yang berkenaan.

Pengumpulan Data Peribadi

Laman Web ini tidak memungut apa-apa Data Peribadi apabila Pelawat hanya melayari Laman Web ini. Walau bagaimanapun, Laman Web itu memerlukan Pelawat memberikan Data Peribadi apabila menggunakan perkhidmatan tambahan atau perkhidmatan lanjuatan yang dibekalkan di Laman Web ini selepas pendaftaran. Pada waktu tersebut, Laman Web ini akan meminta persetujuan Pelawat sebelum pengumpulan dan penggunaan Data Peribadi Pelawat. Selepas pendaftaran atau pada masa yang lain, Laman Web mungkin meminta Pelawat untuk menghantar alamat e-mel login dan kata laluan mereka.

Pelawat tidak mempunyai obligasi untuk membekalkan Data Peribadi mereka atau membenarkan Data Peribadi mereka untuk dikumpulkan oleh Laman Web ini. Namun demikian, Laman Web ini mungkin tidak dapat membekalkan semua perkhidmatan yang tersedia di Laman Web ini sekiranya Pelawat tidak setuju untuk memberikan Data Peribadi mereka. Walaupun Pelawat telah membenarkan Laman Web ini untuk menggunakan Data Peribadi mereka, mereka berhak untuk membatalkan persetujuan tersebut kemudiannya dengan membekalkan Laman Web sebab-sebab yang sah.

Hak Akses

Pelawat berhak untuk meminta Pengawal (ditakrifkan di bawah ini) untuk memberikan mereka maklumat bertulis mengenai Data Peribadi yang telah dikumpul dan/atau digunakan. Permintaan boleh dibuat dengan mengemukakan suatu permintaan secara bertulis kepada Pengawal (ditakrifkan di bawah ini). Laman Web ini mengaku janji untuk berusaha sepenuhnya bagi mengekalkan Data Peribadi yang dikumpul dikemaskinikan. Namun demikian, Pelawat adalah dipelawa untuk memaklumkan Laman Web ini mengenai sebarang perubahan kepada Data Peribadi yang dipegang oleh Laman Web ini.

Pelawat yang menganggap bahawa mana-mana Data Peribadi mereka yang tidak tepat, boleh menulis kepada Pengawal untuk membetulkan data tersebut. Pelawat juga mempunyai hak untuk meminta Pengawal untuk menyekat atau memadam Data Peribadi mereka jika ia telah diproseskan secara salah di sisi undang-undang.

Tujuan untuk pengumpulan dan penggunaan Data Peribadi

Data peribadi yang dikumpul oleh Laman Web akan diproses mengikut peruntukan Akta Perlindungan Data (Bab 440 Undang-undang Malta) dan perundangan subsidiari yang digubal di bawahnya dan diproses semata-mata untuk:
 1. Komunikasi dengan Pelawat;
 2. Menghantar Pelawat kata laluan yang terlupa ke akaun peribadi mereka;
 3. Menghantar Pelawat maklumat di mana Pembekal menganggapnya berguna, termasuk maklumat mengenai produk, perkhidmatan maklumat dan bahan-bahan komersil / pengiklanan yang ditawarkan oleh pihak ketiga yang bekerjasama dengan Laman Web ini;
 4. Menyediakan sebarang perkhidmatan lanjutan yang berkemungkinan untuk mengubahsuai laman web;
 5. Meningkatkan mutu kandungan yang ditawarkan oleh Laman Web ini;
 6. Menyediakan Pelawat dengan kandungan Laman Web peribadi dan/atau susun atur.

Pendedahan Data Peribadi kepada pihak ketiga

Pembekal tidak menjual, mendagang atau menyewa atau sebaliknya mendedahkan Data Peribadi yang berkaitan dengan Pelawat kepada sebarang pihak ketiga tanpa persetujuan mereka. Namun demikian, Data Peribadi akan didedahkan kepada pihak ketiga sekiranya Laman Web ini dijual.

Perkara di atas adalah tanpa prejudis kepada sebarang penyandang obligasi undang-undang kepada Laman Web ini untuk mendedahkan Data Peribadi Pelawat kepada pihak ketiga.

Perkara di atas juga adalah tanpa prejudis kepada pendedahan di mana ia ternyata perlu sebagai sebahagian daripada tujuan untuk mengumpul dan menggunakan Data Peribadi. Dalam kes sebegini, Laman Web ini hendaklah mendapatkan kebenaran bertulis dari pihak Pelawat berkenaan.

Pembekal berhak untuk menyediakan statistik mengenai Pelawat, hasil jualan, trafik dan maklumat statistic lain yang mengaitkan Laman Web ini ke pihak ketiga, namun demikian, tanpa mengenal pasti Pelawat tertentu.

File Log

Untuk mengekalkan Laman Web ini dengan lebih baik dan mengumpul maklumat demografi Pelawat yang luas bagi penggunaan agregat, Laman Web ini secara automatik mengelog alamat IP semua Pelawat dan semua laman web yang dilayari oleh setiap para Pelawat.

Penafian Cookie

"Cookie" adalah maklumat yang disimpan dalam komputer Pelawat oleh pelayan web dan digunakan untuk menyesuaikan perkhidmatan web Pelawat. Laman Web ini menggunakan cookie untuk menyimpan maklumat mengenai interaksi Pelawat yang mungkin diperlukan lain kali bagi melaksanakan sesuatu fungsi. Pelawat boleh memilih untuk tidak menerima cookie. Selepas berbuat demikian, sila jangan menggunakan secara lanjut perkhidmatan yang ditawarkan Laman Web ini. Kami menggunakan cookie untuk menyesuaikan kandungan dan iklan, bagi menyediakan fungsi media sosial serta untuk menganalisis trafik kami. Kami turut berkongsi maklumat mengenai penggunaan laman web kami oleh anda dengan media sosial kami, pengiklanan dan rakan analisis kami. Baca lebih lanjut.

Sekuriti

Laman Web ini dan Pengawal telah telah mengambil pelbagai langkah, kedua-duanya secara teknikal dan berorganisas, untuk membantu melindungi terhadap kemusnahan, kehilangan, penyalahgunaan dan pengubahan Data Peribadi yang telah dikumpul dan digunakan. Walau apa pun usaha ini, Pembekal tidak dapat menjamin bahawa keadaan itu tidak akan berlaku.

Tempoh di mana Data Peribadi disimpan

Data Peribadi disimpan hanya untuk tempoh masa yang diperlukan bagi memenuhi tujuan-tujuan pengumpulannya. Dalam kes akaun pengguna tidak aktif selama 3 tahun semua Data Peribadi pengguna yang dikumpul akan dipadam.

Laman web pihak ketiga

Laman web pihak ketiga tidak dilindungi oleh Dasar Privasi ini. Laman Web ini menyediakan pautan kepada laman web lain untuk kemudahan Pelawat. Laman Web tidak bertanggungjawab untuk kandungan yang dipaparkan di laman web pihak ketiga dan langkah-langkah yang digunakan mereka untuk melindungi privasi anda. Mana-mana laman web lain yang diakses Pelawat dari Laman Web ini mungkin tidak mempunyai Dasar Privasi yang mencukupi.

Penerimaan Dasar Privasi

Persetujuan Pelawat dengan pengumpulan dan penggunaan Data Peribadi masing-masing oleh Laman Web dan Pengawal itu dibuat tertakluk kepada Dasar Privasi yang dinyatakan di atas. Pengunjung dinasihatkan untuk melihat Dasar Privasi secara tetap untuk menjadi biasa dengan terma-terma dan fasal di dalamnya dan dengan apa-apa pindaan yang dari semasa ke semasa boleh dilaksanakan oleh Laman Web ini.

Pembekal

Livesport Media Ltd sebuah syarikat yang didaftarkan dengan sewajarnya di bawah undang-undang Malta pada 22 November 2011 dengan nombor pendaftaran C 54555, dan mempunyai alamat berdaftarnya di CMS House, Tingkat Satu, St Peter Street, San Gwann, SGN 2310, Malta.

Pengawal data yang dikumpul dan digunakan dari Pelawat Laman Web adalah Livesport sro, Bucharova 2928/14a, 158 00 Prague, Republik Czech.

Ini adalah terjemahan Ihsan Terma dan Syarat Bahasa Inggeris. Sekiranya berlaku percanggahan atau perselisihan antara versi Bahasa Inggeris dan mana-mana versi bahasa lain dalam Terma dan Syarat ini, versi Bahasa Inggeris akan diguna pakai.