Terma Penggunaan & Dasar Privasi

Iklan
Iklan
Iklan
Iklan
Syarat Penggunaan Umum
 Terma Penggunaan
Terma Penggunaan ini (dirujuk sebagai ‘TP’ selepas ini) membentuk dan mengatur hubungan di antara ‘Pembekal’ (ditakrifkan di bawah) dan semua pihak yang mengakses laman web ini dan/atau apl (ditakrifkan di bawah) dan memanfaatkan fungsi serta kandungannya dengan apa cara sekalipun (dirujuk sebagai ‘Pelawat’ selepas ini).
Secara kolektif, Pembekal dan Pelawat akan dirujuk sebagai ‘Pihak’.
 Umum
Sebarang penggunaan fungsi dan perkhidmatan yang ditawarkan oleh Pembekal di laman web Flashscore.com.my dan aplikasi mudahalihnya (dirujuk sebagai ‘Apl‘ selepas ini) serta maklumat, bahan-bahan dan pautan yang terkandung di dalamnya adalah tertakluk kepada TP seperti yang dinyatakan di bawah. Melainkan jika dipersetujui oleh Pembekal secara bertulis, TP membentuk seluruh hubungan di antara Pembekal dan Pelawat dalam penggunaan Apl tersebut termasuk sebarang fungsi yang ditawarkan oleh Apl tersebut.
Para Pelawat mempunyai tugas untuk membaca dengan teliti dan memahami TP sebelum menggunakan Apl tersebut. Pelawat yang telah melihat Apl tersebut dianggap telah membaca, memahami dan bersetuju untuk terikat dengan TP tanpa memerlukan tindakan selanjutnya.
Pembekal dengan ini berhak untuk menangguhkan, menambah, mengakhiri, meminda dan/atau menambah TP ini dari semasa ke semasa apabila perlu.
Pembekal mengesyorkan agar Pelawat membaca dengan teliti kandungan halaman ini dengan kerap. Dengan menggunakan Apl, Pelawat bersetuju untuk terikat dengan TP dan juga dengan pengubahsuaian terkini kepada mereka, tanpa mengira sama ada Pelawat menyedari pengubahsuaian tersebut atau tidak.
Pembekal tidak berkewajipan untuk mengesahkan bahawa semua Pelawat menggunakan Apl tersebut mengikut TP yang dikemaskini kali terakhir. Versi TP yang berkesan adalah seperti yang disiarkan di Apl tersebut.
Apl tersebut hanya boleh digunakan untuk tujuan yang sah. Penggunaan APL untuk penghantaran, pengedaran, penerbitan atau penyimpanan sebarang bahan di atau melalui Apl tersebut yang melanggar undang-undang atau peraturan atau hak pihak ketiga dilarang sama sekali. Ini termasuk (tanpa had) penggunaan Apl atau penghantaran, pengedaran, penerbitan atau penyimpanan sebarang bahan di atau melalui Apl tersebut dalam suatu perkara atau untuk tujuan yang melanggar hak cipta, tanda dagang, rahsia perdagangan atau hak harta intelek lain, adalah lucah atau memudaratkan kanak-kanak bawah umur atau merupai perbuatan yang menyalahi undang-undang atau gangguan, berbentuk fitnah, melanggar privasi atau undang-undang perlindungan data, berupa penipuan atau melanggar sebarang undang-undang kawalan pertukaran atau perjudian.
Sekiranya berlaku penyalahgunaan Apl tersebut, Pembekal berhak untuk menutup atau menyekat Pelawat dari Apl dan menutup sebarang akaun yang didaftarkan atas nama Pelawat. Pembekal mempunyai hak untuk mengemukakan tuntutan ke atas Pelawat dan mengikut budi bicara mutlaknya
 Perkhidmatan
Apl tersebut menyediakan aplikasi/fungsi web dan mudahalih interaktif yang mengandungi maklumat sukan secara langsung dalam acara sukan, skor sukan masa nyata, keputusan akhir, jadual, barisan pemain dan statistik sukan. Keputusan serta maklumat statistik lain yang terdapat dalam Apl, mencerminkan maklumat yang dibekalkan oleh sumber bebas yang lain (dari pihak ketiga) atau dengan usaha dalaman atau oleh pelbagai Apl rasmi yang lain. Walaupun setiap usaha dilakukan oleh Pembekal untuk mengemas kini kandungan dan hasil pertandingan atau maklumat lain yang dipaparkan di Apl secara berkala, kami menyarankan untuk memeriksa semula maklumat yang dikumpulkan di Apl juga dari sumber-sumber lain. Pembekal tidak akan bertanggungjawab atas penggunaan hasil dan maklumat lain oleh Pelawat yang terdapat di Apl.
 Laman Web pihak ketiga dan Apl
Pelawat akur bahawa sebarang hubungan yang dibuat dengan pihak ketiga setelah melihat Apl tersebut, samaada sengaja atau tidak, dan apa-apa yang berlaku hasil daripadanya, adalah secara mutlaknya bebas daripada Pembekal dan Pembekal sama sekali tidak bertanggungjawab untuk sebarang persetujuan atau jangkaan serta akibat lain yang berlaku oleh sebab hubungan ini, secara langsung atau tidak.
Segala tuntutan atau pertikaian yang mungkin timbul antara Pelawat dan pihak ketiga tersebut tidak akan melibatkan Pembekal.
Pihak ketiga, termasuk mana-mana pihak ketiga yang mengiklan di Apl tidak mempunyai akses ke data peribadi Pelawat dan sebarang data lain yang mungkin telah diberikan Pelawat kepada Pembekal.
 Kandungan A/V
Pembekal tidak bertanggungjawab untuk kandungan Apl luar yang mungkin boleh dilihat dari Apl. Semua kandungan video yang dijumpai dalam Apl tersebut tidak dihoskan di pelayan Pembekal dan ia juga bukan dicipta atau dimuat naik ke pelayan hos oleh Pembekal.
 Akaun tidak Aktif
Sekiranya Pelawat telah membuka akaun di Apl tetap gagal untuk mengaksesnya untuk 60 hari, Pembekal mempunyai hak untuk menutup akaun tersebut dengan segera tanpa sebarang notis terlebih dahulu.
 Harta Intelek
Tanpa kebenaran bertulis terlebih dahulu daripada Pembekal, Pelawat tidak dibenarkan untuk menyalin, mengubah suai, mengusik, menyebar, menghantar, memapar, menghasil semula, memindah, memuat naik, memuat turun atau sebaliknya mengguna atau mengubah sebarang kandungan Apl tersebut.
Flashscore adalah tanda dagangan Livesport s.r.o.. Penggunaan tanda dagangan dan tanda yang berkaitan adalah dilarang dan semua hak dilindungi undang-undang.
Sebarang pelanggaran klausa ini mungkin sama dengan pelanggaran hak harta intelek yang berkenaan dalam Kesatuan Eropah dan undang-undang lain yang berkaitan. Pembekal dan mana-mana pihak lain yang diberi kuasa bagi pihaknya berhak untuk menuntut ganti rugi sepenuhnya yang dibenarkan oleh undang-undang terhadap mana-mana pihak yang melakukan pelanggaran ini secara langsung atau tidak.
 Jenis Hubungan
TP ini tidak bertujuan untuk mewujudkan sebarang perkongsian, agensi atau usaha sama di antara Pembekal dan Pelawat.
 Pelanggaran TP
Sekiranya Pelawat gagal mematuhi sebarang klausa dalam TP atau sekiranya Pembekal secara munasabah mengesyaki bahawa Pelawat secara langsung atau tidak gagal untuk mematuhi mana-mana klausa dalam TP, Pembekal mempunyai hak dan semua kaedah pemulihan yang ada, dan mengikut budi bicara mutlaknya, untuk menutup atau menyekat Pelawat dari Apl dan menutup sebarang akaun yang berdaftar atas nama Pelawat dan berkaitan dengannya serta mempunyai hak untuk mengemukakan tuntutan mahkamah terhadap Pelawat mengikut budi bicara mutlaknya.
 Pematuhan Undang-Undang
Pelawat dinasihati untuk mematuhi undang-undang yang berkenaan dalam bidang kuasa di mana mereka duduk dan/atau tinggal dan/atau sekarang. Pembekal tidak bertanggungjawab terhadap tindakan yang diambil oleh pihak berkuasa mana pun ke atas mana-mana Pelawat akibat daripada penggunaan Apl tersebut.
 Undang-Undang & Forum dan/atau komuniti
TP ini akan ditadbir dan ditafsirkan mengikut undang-undang negara Malta tanpa memberi kesan kepada konflik prinsip undang-undang. Para Pihak akan tunduk pada bidang kuasa eksklusif pengadilan negara Malta untuk menyelesaikan setiap perselisihan yang timbul dari atau mengenai TP ini. TP ini tidak akan ditadbir oleh Konvensyen Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu mengenai Kontrak untuk Penjualan Barangan Antarabangsa, permohonan yang akan dikecualikan secara jelas.
 Tajuk
Tajuk bertujuan untuk memperjelas dan mempermudah pembacaan TP ini. Mereka tidak bertujuan untuk bertindak sebagai kaedah penafsiran bagi isi perenggan yang mengikuti setiap tajuk. Tajuk tidak dimaksudkan untuk mengikat Pembekal dengan apa cara pun.
 Pengabaian
Sebarang pengabaian oleh Pembekal untuk setiap pelanggaran yang dilakukan oleh Pelawat bagi mana-mana peruntukan dalam TP tidak akan dianggap sebagai pengabaian dari pelanggaran berikutnya yang sama atau peruntukan lain TP ini.
 Penafian
Jaminan dan Representasi
Dengan ini dinyatakan bahawa Pembekal tidak membuat representasi, janji atau jaminan (secara tersurat atau tersirat) bahawa kandungan Apl adalah tepat dan/atau sesuai untuk sebarang tujuan tertentu selain dari jaminan yang tidak dapat dikecualikan secara jelas di bawah undang-undang yang mentadbir TP ini.
Penggunaan Apl ini adalah risiko Pelawat sepenuhnya. Apl tersebut bukan Apl permainan atau perjudian. Pembekal Apl tidak membekalkan perkhidmatan permainan atau perjudian; oleh itu ia tidak menyimpan atau mengawal dana pemain dan ia tidak terlibat dalam sebarang transaksi permainan. Kemungkinan pertaruhan yang dipaparkan dalam Apl adalah sebahagian daripada maklumat dan fungsi Apl tersebut.
Pembekal tidak memberi jaminan bahawa:- semua fungsi yang disediakan oleh Apl tersebut adalah dibenarkan, bahawa operasi tersebut akan memuaskan Pelawat sepenuhnya, bahawa ia adalah sepenuhnya selamat dan terkecuali dari kesilapan, bahawa ia dikemas kini secara berkala, bahawa sebarang kecacatan perisian diperbaiki secara kerap, bahawa ia tidak akan terganggu, bahawa Apl bebas dari virus atau pepijat, bahawa ia dapat beroperasi secara berterusan, bahawa ia sudah mencukupi, bahawa maklumat dan fungsi yang ada di dalamnya boleh dipercayai, atau bahawa semua maklumat lain yang diperoleh dan fungsi yang digunakan di Apl mencukupi dan boleh dipercayai. Mereka yang memilih untuk mengakses Laman Web tersebut melakukannya atas inisiatif mereka sendiri dan bertanggungjawab untuk mematuhi undang-undang tempatan, jika dan sejauh mana undang-undang tempatan boleh digunakan.
Apl mungkin mengandungi pautan dan rujukan kepada laman web/apl/iklan/kandungan pihak ketiga. Laman Web/apl/iklan/kandungan tersebut akan tertakluk kepada terma dan syarat yang berasingan, biasanya terkandung dalam laman web/apl/iklan/kandungan tersebut. Ini disediakan untuk kemudahan dan kepentingan Pelawat dan tidak menyiratkan tanggungjawab, atau kelulusan, maklumat yang terdapat dalam laman web/apl/iklan/kandungan ini oleh Pembekal. Pembekal tidak memberi jaminan, sama ada tersurat atau tersirat mengenai ketepatan, ketersediaan kandungan atau maklumat, teks atau grafik yang tidak berada di bawah domainnya. Pembekal belum lagi mencuba sebarang perisian yang terletak di laman web/apl lain serta tidak membuat representasi mengenai kualiti, keselamatan, kebolehpercayaan atau kesesuaian perisian tersebut.
Kerugian atau Kerosakan
Pembekal tidak bertanggungjawab untuk sebarang kerugian atau kerosakan, secara langsung atau tidak, yang dialami Pelawat atau pihak ketiga akibat daripada penggunaan Apl, termasuk tetapi tidak terhad kepada kerosakan yang disebabkan oleh kerugian komersial, kehilangan faedah, kerugian jangkaan pendapatan, kemenangan atau keuntungan lain, gangguan perniagaan, kehilangan maklumat komersial, atau sebarang kerugian kewangan yang lain dan atau kerugian berturut-turut.
Pembekal tidak bertanggungjawab ke atas kemenangan yang dibuat atau kerugian yang dialami di laman web/apl pihak ketiga akibat daripada penggunaan maklumat yang dipaparkan di Apl.
Tanpa batasan pada keluasan makna dua klausa sebelumnya, tidak ada tanggungjawab yang diakui atau diterima di bawah ini, antara lain, untuk perkara-perkara berikut:
kesilapan, salah cetak, salah tafsir, salah dengar, salah baca, salah terjemahan, kesalahan ejaan, kesalahan membaca, kesilapan transaksi, kesilapan teknikal, kesilapan pendaftaran, kesilapan nyata, Force Majeure dan/atau kesalahan/kesilapan lain-lain yang serupa;
pelanggaran peraturan Pembekal;
tindakan jenayah;
nasihat, dalam bentuk apa sahaja, yang disediakan oleh Pembekal;
tindakan undang-undang dan/atau penyelesaian lain;
kerugian dan kerosakan yang mungkin dialami oleh Pelawat atau pihak ketiga hasil daripada penggunaan Apl tersebut, kandungannya atau pautan yang disyorkan oleh Pembekal;
kerugian dan kerosakan yang mungkin dialami oleh Pelawat atau pihak ketiga hasil daripada sebarang pengubahsuaian, penggantungan atau gangguan Apl tersebut;
penggunaan Apl atau kandungannya secara jenayah oleh mana-mana orang, atau kecacatan, atau peninggalan atau faktor lain yang di luar kawalan Pembekal;
sebarang penggunaan Apl tersebut akibat daripada pihak ketiga mengakses kawawan peribadi yang memerlukan log masuk dan kata laluan engan menggunakan Nama Pengguna serta Kata Laluan Pelawat;
sekiranya terdapat perbezaan dalam perkhidmatan, fungsi dan semua ciri lain yang ditawarkan oleh Apl disebabkan oleh virus atau pepijat kerana ia mempunyai kaitan dengan semua parameter yang membentuk Apl tersebut, sebarang kerosakan, kos, perbelanjaan, kerugian atau tuntutan yang disebabkan oleh perbezaan tersebut;
sebarang tindakan atau peninggalan oleh penyedia internet atau mana-mana pihak ketiga yang telah dikontrak oleh Pelawat untuk mengakses Apl tersebut. Sekiranya terdapat perbicaraan antara penyedia internet dan Pelawat, Pembekal tidak boleh menjadi pihak dalam saman tersebut dan saman tersebut sama sekali tidak akan mempengaruhi TP ini; dan
sebarang tuntuan yang timbul akibat kerosakan yang ditanggung oleh Pelawat berpunca daripada kandungan mana-mana bahan yang dihantar ke Apl tersebut oleh Pelawat lain atau pihak ketiga lain yang tidak mendapat kebenaran daripada Pembekal.
 Dasar Privasi
Laman web Flashscore.com.my dan aplikasi mudahalihnya (selepas ini dikenali sebagai ‘Apl‘) menghormati privasi semua pihak yang melihat dan sebaliknya menggunakan Apl (selepas ini dikenali sebagai ‘Pelawat‘), dan komited untuk melindungi privasi mereka. Apl mungkin mengumpul dan menggunakan ‘Data Peribadi‘ (ditakrifkan di bawah) yang berkaitan dengan Pelawatnya untuk membekalkan mereka dengan perkhidmatan yang disediakan oleh Apl tersebut dan hanya untuk tujuan yang telah dinyatakan dengan jelas di bawah.
Dasar Privasi ini mematuhi Konvensyen antarabangsa dan undang-undang EU termasuk Peraturan Perlindungan Data Umum (Peraturan (EU) 2016/679), sebagaimana diubah ke undang-undang Malta dalam Akta Perlindungan Data (Bab 440 undang-undang Malta), Peraturan (Notis undang-undang 16 daripada 2003 termasuk pindaan kemudian) Pemprosesan Data Peribadi (Sektor Komunikasi Elektronik), ia mengamalkan Saranan 2/2001 dari Artikel 29 Parti Bekerja Perlindungan Data, diamalkan pada 17 Mei 2001, mengenai syarat minimum tertentu untuk mengumpul data peribadi secara dalam talian dan melaksanakan peraturan dan amalan lain yang berkaitan.
Pengawal data yang dikumpulkan dan digunakan dari Pelawat Apl adalah Livesport s.r.o., Bucharova 2928/14a, 158 00 Prague, Republik Czech dan bertanggungjawab untuk Apl ini.
Pengawal Data boleh dihubungi di gdpr@livesport.eu.
Pembekal boleh dihubungi di gdpr@livesportmedia.eu.
 Tujuan Penyata ini
Tujuan Penyata ini adalah untuk:
nyatakan jenis data peribadi yang akan dikumpulkan oleh Pengawal dari anda dan bagaimana kami akan menggunakan maklumat peribadi anda;
asas di mana setiap data peribadi diproses oleh Pengawal;
memberitahu anda bagaimana Pengawal mengendalikan data peribadi anda;
menjelaskan kewajipan Pengawal di bawah peraturan perlindungan data berkenaan dengan pemprosesan data peribadi anda secara sah dan dengan bertanggungjawab; dan
memberitahu anda mengenai hak perlindungan data anda.
Kami memproses data peribadi anda dengan cara yang sesuai dan sah, sesuai dengan peraturan perlindungan data yang terpakai serta Peraturan Perlindungan Data Umum EU 2016/679 (“GDPR”) yang berkuat kuasa pada 25 Mei 2018.
 Pengumpulan Data Peribadi
Simpan di mana dinyatakan secara khusus dalam Dasar Privasi ini, Apl tidak mengumpul Data Peribadi semasa Pelawat hanya melayari Apl. Namun demikian, Apl memerlukan Pelawat untuk membekalkan beberapa Data Peribadi ketika menggunakan perkhidmatan tambahan atau lanjutan yang disediakan di Apl selepas pendaftaran. Pada kesempatan ini, Apl akan meminta persetujuan Pelawat masing-masing sebelum pengumpulan dan penggunaan Data Peribadi Pelawat. Semasa pendaftaran atau pada masa lain, Apl boleh meminta Pelawat untuk mengemukakan nama masuk mereka (biasanya alamat e-mel) dan kata laluan.
Pelawat tidak berkewajipan untuk memberi Data Peribadi mereka atau membenarkan Data Peribadi mereka dikumpul oleh Apl. Namun demikian, Apl mungkin tidak dapat memberi Pelawat yang tidak bersetuju dengan pengumpulan Data Peribadi mereka dengan semua perkhidmatan yang ditawarkan oleh Apl.
Walaupun Pelawat mungkin telah bersetuju dengan Apl untuk menggunakan Data Peribadi mereka, mereka berhak untuk membatalkan persetujuan mereka atas apa alasan pun dengan menghubungi gdpr@livesport.eu. Dalam kes pembatalan persetujuan, perkhidmatan tambahan atau lanjutan yang disediakan di Apl setelah pendaftaran tidak lagi tersedia.
 Hak Anda sebagai Subjek Data
Hak Akses
Pelawat berhak untuk meminta Pengawal (ditakrifkan selepas ini) memberi mereka maklumat bertulis mengenai Data Peribadi mereka yang telah dikumpul dan/atau digunakan. Permintaan boleh dibuat dengan mengemukakan permintaan secara bertulis kepada Pengawal (ditakrifkan selepas ini).
Apl berusaha untuk melakukan segala usaha yang wajar untuk mengemas kini Data Peribadi yang dikumpulkan. Walau bagaimanapun, Pelawat dijemput untuk memberitahu Apl mengenai sebarang perubahan pada Data Peribadi mereka yang dipegang oleh Apl.
Pembetulan Menyekat atau Penghapusan Data
Pelawat yang menganggap bahawa mana-mana Data Peribadi mereka yang tidak tepat boleh meminta Pengawal secara bertulis untuk membetulkan data berkenaan. Pelawat juga mempunyai hak untuk meminta Pengawal untuk menyekat atau menghapuskan Data Peribadi mereka sekiranya ia telah disalahgunakan.
Hak untuk membantah
Anda boleh menghubungi kami pada bila-bila masa di gdpr@livesport.eu untuk meminta kami supaya tidak memproses Data Peribadi anda bagi tujuan pemasaran cth. menerima maklumat daripada kami mengenai acara yang akan datang, buletin serta penerbitan dan data anda tidak akan lagi diproses untuk tujuan tersebut.
Hak untuk menarik balik kebenaran
Anda berhak menarik balik persetujuan anda terhadap penyataan ini, dan amalan pemprosesan yang dinyatakan di sini pada bila-bila masa saja dengan menghantar satu emel kepada gdpr@livesport.eu. Ini tidak akan mempengaruhi kesahihan pemprosesan yang telah kami jalankan berdasarkan persetujuan sebelum penarikannya. Penarikan balik persetujuan akan menyebabkan kami terpaksa menghentikan perkhidmatan kami dengan segera.
Hak untuk pembetulan
Anda berhak untuk mendapatkan pembetulan bagi segala Data Peribadi yang tidak tepat mengenai anda yang telah kami proses, mengemas kini data yang sudah lapuk dan hak untuk melengkapkan Data Peribadi yang tidak lengkap, termasuk pernyataan tambahan.
Hak untuk memadam
Anda berhak mendapatkan penghapusan Data Peribadi yang kami miliki mengenai anda apabila data peribadi anda tidak diperlukan lagi di mana:
anda menarik balik kebenaran untuk kami memproses Data Peribadi anda;
Data Peribadi anda tidak perlu diproses lagi; atau
Data Peribadi anda telah diproses secara tidak sah.
Hak untuk Sekatan Pemprosesan
Anda mempunyai hak untuk menyekat aktiviti pemprosesan kami di mana:
anda bersetuju dengan ketepatan Data Peribadi ini, untuk jangka masa yang membolehkan kami mengesahkan ketepatan Data Peribadi yang sama;
pemprosesan kami dianggap tidak sah, dan anda menentang penghapusan Data Peribadi anda dan meminta pembatasan penggunaan sebaliknya;
kami tidak lagi memerlukan Data Peribadi anda untuk tujuan yang dinyatakan di sini, tetapi anda memerlukannya untuk mewujudkan, menjalankan atau mempertahankan tuntutan undang-undang; atau
anda telah membantah pemprosesan kami sementara menunggu pengesahan sama ada alasan sah aktiviti pemprosesan kami mengatasi perkara yang berkaitan dengan anda.
Hak Kemudahalihan Data
Bermula dari 25 Mei 2018, anda berhak untuk menerima Data Peribadi anda dalam format berstruktur dan mudah dibaca mesin dan menghantar data ini kepada Pengawal lain (seperti yang ditentukan dalam GDPR).
 Tujuan pengumpulan dan penggunaan Data Peribadi
Data Peribadi yang dikumpul oleh Apl akan diproses sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Perlindungan Data (Bab 440 Undang-Undang Malta) dan perundangan subsidiari yang digubal di bawahnya serta diproses semata-mata untuk tujuan:
Berkomunikasi dengan Pelawat;
Menghantar kata laluan baru Pelawat ke akaun peribadi masing-masing;
Menyediakan sebarang perkhidmatan lanjutan yang mungkin untuk mengkonfigurasi Apl hingga tahap tertentu;
Menambahbaik kandungan yang ditawarkan oleh Apl;
Menyediakan Pelawat dengan kandungan dan/atau susun atur Apl yang diperibadikan.
 Asas undang-undang untuk pemprosesan
Kami hanya akan memproses Data Peribadi anda yang telah anda berikan persetujuan atau sejauh mana ia diperlukan untuk kami memberi perkhidmatan yang kami tawarkan dan/atau untuk tujuan yang dinyatakan dalam pernyataan ini.
Kami juga mungkin memproses Data Peribadi anda berdasarkan kepentingan yang sah atau untuk mematuhi setiap kewajiban undang-undang. Ini mungkin termasuk pelaksanaan pembelaan terhadap tuntutan hukum atau untuk mematuhi perintah mana-mana mahkamah, tribunal atau pihak berkuasa.
 Pemasaran
Anda akan menerima komunikasi pemasaran dari kami jika anda meminta maklumat pemasaran tersebut dari kami dengan memberikan maklumat anda melalui Apl ini dan memilih untuk menerima maklumat tersebut.
Kami tidak akan berkongsi Data Peribadi anda dengan pihak ketiga untuk tujuan pemasaran tanpa persetujuan anda yang jelas.
 Pendedahan Data Peribadi kepada pihak ketiga
Pembekal tidak menjual, memperdagangkan atau menyewa atau sebaliknya mendedahkan Data Peribadi Pelawat kepada mana-mana pihak ketiga tanpa persetujuan mereka terlebih dahulu. Namun demikian, Data Peribadi akan didedahkan kepada pihak ketiga sekiranya terdapat kemungkinan penjualan Apl.
Perkara di atas adalah tanpa menjejaskan kewajipan undang-undang yang ada pada Apl untuk mendedahkan Data Peribadi Pelawat kepada pihak ketiga.
Perkara di atas juga tanpa menjejaskan pendedahan yang benar-benar diperlukan sebagai sebahagian daripada satu atau lebih Tujuan untuk mengumpul dan menggunakan Data Peribadi. Dalam kes ini, Apl akan meminta persetujuan nyata dari Pelawat yang berkenaan.
Pembekal berhak untuk menyediakan statistik tentang Pelawat, penjualan, trafik, dan maklumat statistik lain yang berkaitan dengan Apl kepada pihak ketiga, namun begitu, tanpa mengenal pasti Pelawat tertentu.
 Fail Log
Untuk mentadbir Apl dengan lebih baik dan untuk mengumpul maklumat demografi Pelawat bagi penggunaan agregat, Apl secara automatik mencatat alamat IP semua Pelawat dan halaman yang dilihat oleh setiap Pelawat.
 Penafian Kuki
"Kuki" adalah maklumat yang disimpan di komputer Pelawat oleh pelayan web dan digunakan untuk menyesuaikan perkhidmatan web mereka. Apl menggunakan kuki untuk menyimpan maklumat mengenai interaksi Pelawat yang mungkin diperlukan kemudian untuk melaksanakan sesuatu fungsi. Pelawat boleh memilih untuk nyahdayakan kuki dalam tetapan pelayar. Kami menggunakan kuki untuk memperibadikan kandungan dan iklan, untuk menyediakan ciri-ciri media sosial dan untuk menganalisis trafik kami. Kami turut berkongsi maklumat mengenai penggunaan laman web anda dengan rakan analisis Apl kami, sebilangan rakan pengiklanan (terprogram) dan media sosial (hanya semasa anda log masuk melalui akaun sosial anda). Lihat butiran di sini.
Kenyataan ini harus dibaca bersama dengan Dasar Kuki kami dan Notis Privasi lain yang mungkin kami berikan pada masa-masa tertentu apabila kami mengumpul atau memproses Data Peribadi mengenai anda supaya anda mengetahui sepenuhnya bagaimana dan mengapa kami menggunakan Data Peribadi anda. Tetap privasi
 Pemindahan Data Peribadi ke Negara Ketiga
Pengawal tidak memindah mana-mana Data Peribadi di luar Kawasan Ekonomi Eropah dan, jika diperlukan, ia akan memastikan bahawa ada perlindungan yang sesuai untuk memastikan bahawa Data Peribadi anda dilindungi dengan secukupnya.
 Keselamatan
Apl dan Pengawal telah mengambil pelbagai langkah, teknikal dan organisasi, untuk membantu melindungi komunikasi daripada pemusnahan, kehilangan, penyalahgunaan dan perubahan Data Peribadi yang telah dikumpul dan digunakan (termasuk memastikan bahawa setiap pemindahan data terjamin) melalui komunikasi yang selamat di antara peranti Pelawat dan pelayan "HTTPS" Pembekal. Selain itu, semua kata laluan yang anda tetapkan disimpan menggunakan standard BCrypt. Walaupun usaha ini dilakukan, Pembekal tidak dapat menjamin bahawa peristiwa sebegitu tidak akan berlaku.
 Tempoh penyimpanan Data Peribadi
Data Peribadi disimpan hanya untuk jangka masa yang diperlukan untuk memenuhi tujuan pengumpulannya. Sekiranya akaun pengguna tidak aktif selama satu (1) tahun, semua Data Peribadi pengguna yang dikumpulkan akan dihapuskan.
 Laman web/Apl pihak ketiga
Laman web/Apl pihak ketiga tidak dilindungi oleh Dasar Privasi ini. Apl ini menyediakan pautan ke laman web lain untuk kemudahan Pelawat. Apl ini tidak bertanggungjawab untuk kandungan yang dipaparkan di laman web/apl pihak ketiga dan langkah-langkah yang mereka gunakan untuk melindungi privasi anda. Sebarang laman web/apl lain yang diakses oleh Pelawat dari Apl mungkin tidak memiliki Dasar Privasi yang mencukupi.
 Penerimaan Dasar Privasi
Persetujuan Pelawat untuk pengumpulan dan penggunaan Data Peribadi mereka oleh Apl dan Pengawal dibuat tertakluk kepada Dasar Privasi yang dinyatakan di atas. Pelawat dinasihati untuk melihat Dasar Privasi secara berkala untuk membiasakan diri dengan syarat dan klausa di dalamnya dan dengan apa-apa pindaan yang dari semasa ke semasa dilaksanakan oleh Apl.
 Pembekal
Pembekal adalah Livesport Media Ltd sebuah syarikat yang didaftarkan sewajarnya di bawah undang-undang Malta pada 22 November 2011 dengan nombor pendaftaran C 54555, dan mempunyai alamat berdaftar di CMS House, First Floor, St. Peter's Street, San Gwann, SGN 2310, Malta. Untuk menghubungi kami, sila e-mel kepada kami di info@livesportmedia.eu.
 Versi dan Tarikh TP
Penyataan ini dalam versi 1 dikemas kini terakhir pada 25.5.2018 (FS.COM-ToU-20180525-1)